Zosta? partnerem spó?ki godn? zaufania i ciesz?c? si? d?ugim do?wiadczeniem

Firma Ravene, to…

 • Bezpiecze?stwo uznanej marki, nale??cej do Laboratoire Audevard, które opracowuje produkty dla koni od ponad 35 lat.
 • Czo?owa i niezale?na marka ogólnie dost?pna we Francji
 • Laboratoryjne produkty wysokiej jako?ci opracowane przez ekspertów
 • Produkty przetestowane i promowane przez mi?dzynarodowych je?d?ców
 • Krótkie terminy dostawy
 • Nowatorskie produkty
 • Produkty ?atwe i przyjemne w stosowaniu
 • Marka wszechobecna w portalach spo?eczno?ciowych
 • Produkty przet?umaczone na 8 do 11 j?zyków obcych
 • Mo?liwo?? dostosowania produktu do potrzeb marketingowych i przepisów miejscowych

Rozwi? swoj? dzia?alno?? razem z firm? Ravene

Firma Ravene b?dzie Ci towarzyszy? i wspomaga? w sprzeda?y swoich produktów. Jej pomoc obejmuje:

 • Stoiska wystawowe w miejscu sprzeda?y: znaczniki na pó?ki w rejonie, przewodniki praktyczne, ulotki, d?ugopisy z reklam?, plakaty…
 • Drobiazgi reklamowe: okulary s?oneczne, torby do szczotkowania, u?dzienice, czapki z daszkiem…
 • Animacje
 • ?rednio 20% ogólnego wzrostu rocznie
 • Wyra?na obecno?? na wi?kszych imprezach mi?dzynarodowych
 • + de 50 000 u?ytkowników ?ledz?cych nas na portalach spo?eczno?ciowych

Partner uwzgl?dniaj?cy potrzeby swoich klientów i u?ytkowników

Firma Ravene zobowi?zuje si? uwzgl?dnia? potrzeby swoich klientów, a tak?e bra? pod uwag? opinie u?ytkowników,
aby stale opracowywa? produkty jak najlepiej odpowiadaj?ce oczekiwaniom je?d?ców i ich koni. Oko?o stu partnerów regularnie testuje i u?ywa naszych produktów. Opinie zwrotne umo?liwiaj?ce tworzenie 2-3 nowych produktów rocznie.

« Ravene, dystrybutor szcz??cia »
FORMULARZ

Formularz sprzedawcy firmy Ravene

Chcesz przy??czy? si? do wielkiej rodziny Ravene??Wype?nij ten formularz, a skontaktujemy si??z Tob? po zapoznaniu si? z Twoim wnioskiem.