Spojte se s d?v?ryhodným a zkušeným partnerem

Ravene p?edstavuje

 • Bezpe?nost uznávané zna?ky, která pat?í Laboratoire Audevard, jež se v?nuje koním již déle než 35 let.
 • Nezávislá zna?ka ?. 1 pro Francii pro masový trh
 • Kvalitní laboratorní výrobky navržené odborníky
 • Výrobky testované a propagované mezinárodními jezdci
 • Krátké dodací lh?ty
 • Inovativní výrobky
 • Produkty jsou snadno srozumitelné a p?íjemn? se používají
 • Všudyp?ítomná zna?ka na sociálních sítích
 • Produkty p?eložené do 8 až 11 jazyk?
 • Možnost p?izp?sobení výrobku marketingu a místním na?ízením

Rozvíjejte své podnikání ve spolupráci s Ravene

Ravene vás bude doprovázet a podporovat v prodeji svých výrobk? pomocí:

 • POS: upoutávek na zboží, praktického pr?vodce, leták?, rozvinovacích tužek, plakát? …
 • dárkových p?edm?t?: slune?ních brýlí, brašnami pro h?ebelcování, ohlávky, ?epkami …
 • akcemi
 • v pr?m?ru 20% celosv?tového ro?ního r?stu
 • P?ítomnost na velkých mezinárodních událostech
 • + 50 000 sledujících na sociálních sítích

Partner, který naslouchá svým zákazník?m a uživatel?m

Ravene naslouchá svým zákazník?m a jejich požadavk?m, ale rovn?ž si vyposlechne zp?tné vazby uživatel?,
aby neustále vyvíjel výrobky, které co nejlépe odpovídají o?ekávání jezdc? a jejich koní. Naše výrobky pravideln? testují a používají stovky partner?. Podávají zp?tné vazby, jejichž výsledkem jsou 2 až 3 novinky ro?n?.

« Ravene rozdává radost »
FORMULÁ?

Formulá? pro budoucí prodejce Ravene

Chcete se stát sou?ástí velké rodiny Ravene?? Vypl?te tento formulá? a my se Vám ozveme?poté, co si prostudujeme Váš požadavek.